Конкурс за участие на студенти по Дентална медицина в Програма Еразъм+

за академичната 2023-2024 година

 

Факултетът по Дентална медицина, Медицински Университет – София, обявява конкурс за избор на студенти за участие в Програма Еразъм+ с цел обучение и практика през академичната 2023/2024 година.

Документите се подават на имейл: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg  

За контакти и повече информация: тел. 029542928, както и на уебстраниците на Факултет по Дентална Медицина http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-studenti-s-tsel-obuchenie/http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-studenti-s-tsel-praktika/  и Медицински университет - София https://www.mu-sofia.bg/programa-erazum/, където може да намерите и списък на приемащите университети - партньори на ФДМ.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  3. Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
  4. Автобиография (CV) на български език.
  5. Сертификат за владеене на език.
  6. Заявление за участие в свободен текст.

 

Selection of Dental Medicine students for participation in Erasmus + Programme during 2023-2024 Academic year

Medical University - Sofia announces a call for application for students who want to participate in the Erasmus + Programme for studies and traineeships during Academic year 2023/2024.

The documents should be submitted by e-mail to: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg  

For contacts and more information: tel. +359 2 9542928, as well as on the websites of Fаculty of Dental Medicine http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-studenti-s-tsel-obuchenie/http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-studenti-s-tsel-praktika/ and Medical University – Sofia https://www.mu-sofia.bg/programa-erazum/, where you can find a list of the host partner universities of  FDM.

Required application documents:

1. Motivation letter in English.

2. Certificate that the student is enrolled for the respective academic year.

3. Academic transcript of records with a minimum average grade 4.00.

4. CV in Bulgarian or in English language.

5. Certificate for language proficiency.

6. Request for participation in a free text.