Медицински университет – София, Факултет по Дентална медицина обявява конкурс за подбор на преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в University of Medicine - Tirana в периода април - май 2024 г. и октомври - декември 2024 г.
 

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

  1. Да е щатен или хоноруван преподавател в МУ-София по съответната договорена област на знание.
  2. Да съдейства за разширяване на партньорствата по програма ЕРАЗЪМ+. Наличие на предварителни контакти, участие в съвместни проекти с преподаватели от партниращата институция ще се разглеждат като предимство.
  3. Предимство при равни други условия при подбора ще се дава на лица с по-малко възможности, като лица с различни увреждания, здравословни проблеми и т.н., дефинирани в Еразъм+ Ръководство на програмата.
  4. Да инициира и участва в разработването на проекти/разработване на учебни програми по програма ЕРАЗЪМ+.


Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография – Европейски формат на английски език.
  • Две заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет.

 

Описаните документи следва да се представят в Еразъм офиса на Факултета по дентална медицина /ст. 206/ или на следния имейл: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg, тел. 0888145972 - Мария Кондрова