МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Това включва и „асистентски стаж” за студенти – бъдещи преподаватели. Където е приложимо, практиката трябва да бъде неразделна част от учебната програма на студентите. Студентската мобилност трябва да съответства на областта на знание / академична дисциплина на студента.

Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

 Да имат минимален успех от обучението в МУ-София – добър 4,00. 

 

МЕСЕЧНИ ГРАНТОВЕ

За периода на практиката студентът/докторантът получава финансова помощ под формата на месечен грант, целящ да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

Месечни грантове за мобилност на студенти

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване – свободен текст
2. Академична справка и уверение за успех и че е записан
3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата
4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв
5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:
8. Споразумение зa практика
9. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)
10. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 
11. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащата организация
12. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.
13. Декларация по Закона за защита на личните данни

 

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента
2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащата организация, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуване. Промени в споразумението за практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:
1. Споразумение за практика (Learning agreement for traineeships)
2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащата организация
3. Сертификат за обучение (Traineeship Certificate)
4. Билети отиване и връщане, бордни карти
5. Онлайн отчет 

 

Списък на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+