МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Всеки факултет определя допустимите за участие курсове студенти от МУ-София и докторанти, във всички форми на обучение. Студентите запазват правото си на стипендия в МУ-София по време на периода в чужбина, но задължително заплащат семестриалната си такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. 

 

ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА

Преди да подпишат своите споразумения за обучение  всички студенти ще преминат онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина. В края на периода на мобилност студентите ще бъдат оценени повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента. 

Продължителността на дейността с цел обучение е между 3 и 12 месеца. Минималния успех на студента трябва да е минимум добър 4,00. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване – свободен текст
2. Академична справка и уверение за успех и че е записан
3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата
4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв
5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:
1. Споразумение за обучение Learning Agreement for studies 
2. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)
3. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 
4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащия университет
5. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.
6. Декларация по Закона за защита на личните данни - студенти
7. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да представлява студента пред университета и други институции.

 

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента
2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащия университет, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуването. Промени в споразумението за обучение/практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за обучение (Learning agreement for studies)
2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащия университет 
3. Академична справка (Transcript of records), издадена от приемащия университет в срок до 5 седмици от края на изпитите
4. Билети отиване и връщане, бордни карти, фактури
5. Онлайн отчет 

 

Списък на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+