МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички преподаватели от МУ-София, независимо от тяхната длъжност и научно звание. Те могат да участват по програмата с цел преподаване само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащата организацията партньор. При условие, че няма подписан договор, е желателно преподавателя да инициира сключване на споразумение. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като Центъра за развитие на човешките ресурси  финансира мобилност до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване). Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 учебни часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с МУ-София и приемащата институция относно програма за преподаване.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност:

  • Споразумение за преподаване Мobility agreement-Staff for teaching одобрен от МУ-София и приемащата институция 
  • Договор между Медицински университет-София и служителя
  • Заповед за командировка
  • Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и преподавателския хорариум
  • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
  • Онлайн отчет
  • Билет от пътуването, бордни карти, фактури от  местата за настаняване

Финансови параметри на мобилността

 

Заявление към Декана

 

Списък на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+