МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички преподаватели и служители на МУ-София. Те могат да участват по програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира престой до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с Медицински университет-София и приемащата институция относно програма за обучение.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност на персонала:

  • Споразумение за обучение (Mobility agreement-Staff for training), одобрен от МУ-София и приемащата институция
  • Договор между Медицински университет-София и служителя
  • Заповед за командировка
  • Сертификат за обучение, удостоверяващ продължителността на престоя
  • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
  • Онлайн отчет
  • Билет от пътуването, бордни карти и фактури от местата за настаняване

 

Финансови параметри на мобилността

 

Списък на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+