Катедра Ортодонтия

 

В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Ортодонтия“.

Курсът по Ортодонтия предоставя възможност за придобиване на умения за диагностика, профилактика и клинична дейност, знания и компетенции, необходими за пълноценно организиране и провеждане на денталната помощ. Придобиване на знания в изготвяне на комплексно лечение от пародонтално-ортодонтски, протетично-ортодонтски и ортодонтско-хирургичен характер; диагностиране необходимостта от лечебните мероприятия и правилно насочване на пациента.
Преподаването е разпределено в четири семестъра – VII-ми, VIII-ми, IX-ти и X-ти с хорариум 75 часа лекции и 165 часа упражнения.