Катедра Детска дентална медицина

 

В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Пропедевтика на детската дентална медицина“, „Клиника на детската дентална медицина“ и „Профилактика на оралните заболявания“.

1. Курсът по „Пропедевтика на детската дентална медицина“ предоставя възможност за придобиване на базисни знания за хистогенезата, морфологията и физиологията на оралните структури; динамиката в развитието на зъбите, аномалии в морфологията и структурата на зъбите, оралната физиология, оралната екосистема и защитните механизми в детска възраст. Тези знания са основата за придобиване на компетенции за професията лекар по дентална медицина и ще осигурят пълноценно организиране и провеждане на профилактика на оралните заболявания в най-подходящото време и с най-подходящите форми, и възможности за намеса като следващ етап на обучението.
Преподаването е разпределено в два семестъра – IV-ти и V-ти с хорариум 30 часа лекции и 30 часа упражнения.

2. Курсът по „Клиника на детската дентална медицина“ предоставя възможност за придобиване от студентите на знания и умения относно комплексно изследване на деца в различни възрастови групи, оценка на риска от кариес и пародонтално заболяване, разработване на индивидуални профилактични програми; клиниката, диагностиката и лечението на кариеса на временните зъби и кариеса на ранното детство, превантивен и микроинвазивен подход; клиника, диагностика и лечение на кариеса на постоянните детски зъби, превантивен и микроинвазивен подход; клиника, диагностика и лечение на пулпитите и периодонтитите при временни и постоянни детски зъби; клиника, диагностика и лечение на травми на временни и постоянни детски зъби; синдроми с орални прояви в детска възраст; профилактика и лечение на оралните заболявания при деца със специални потребности - физически и умствени проблеми и тежки общи заболявания.
Преподаването е разпределено в пет семестъра – VI-ти, VII-ми, VIII-ми, IX-ти и  X-ти с хорариум 75 часа лекции и 180 часа упражнения.

3. Курсът по „Профилактика на оралните заболявания“ предоставя възможност за придобиване на знания и компетенции, необходими за провеждане на първична профилактика на зъбния кариес, пародонталните заболявания и зъбно-челюстните деформации. Осигурява основните, съвременни познания за свойствата и качествата на зъбните структури и сложните им взаимодействия с околната среда, съдържаща основните етиологични фактори за развитието на оралните заболявания и възможностите за предотвратяването им чрез тяхното моделиране. Представя информация за основните стратегии за превенция и всички съвременни направления, методи и средства за профилактиката на оралните заболявания.
Преподаването е разпределено в два семестъра – VI-ти и VII-ми с хорариум 30 часа лекции и 30 часа упражнения.