Дентално материалознание

 

 

Дисциплината "Дентално материалознание" се изучава в I и II семестър.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:
Курсът дава възможност за придобиване на знания за произхода, методите на производство, състава и свойствата на материалите използвани в денталната медицина. Проследяват се и съвременните тенденции и новости в разработката на стоматологичните материали и тяхното приложение в практиката.

ФОРМИ И МЕТОДИКИ НА ОБУЧЕНИЕ В КУРСА:
Обучението в курса се провежда чрез лекции и практически упражнения. Лекциите се представят чрез мултимедийни презентации, в които са включени диаграми, схеми и графики. Практическите упражнения се провеждат в предклинични зали, където студентите се обучават да работят с различни видове стоматологични материали и техника. За целите на учебния процес се използва и лабораторията по дентално материалознание, където се изследват състава и свойствата на различни видове материали. Като помощно средство в обучението се използват диаграми, схеми, графики и таблици, показващи различни свойства и особености на материалите и работата с тях. По време на упражненията се провеждат дискусии, обсъждания и анализ на получените резултати. Натрупаните познания се затвърждават чрез периодично провеждане на семинари по различни теми.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Основната цел на обучението е запознаването със състава, свойства и технология за обработка на стоматологични материали и тяхната употреба в денталната медицина в съответствие с Европейския стандарт за здравеопазване.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

  • обучение за произхода и начина на производство на стоматологичните материали;
  • познаване на целите и начина на обработка на стоматологичните материали;
  • познания за състава и свойствата на материалите използвани в денталната медицина;
  • придобиване на практически умения за подготовка и работа с дентални материали и техника.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Помощните средства за преподаване включват мултимедийни презентации и схеми за работа с различни видове стоматологични материали. Теоретичната и практическа подготовка се улесняват от използването на графики и диаграми за физичните и химически свойства на материалите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
За да започне обучението по дентално материалознание е необходимо студентите да имат базисни познания по химия, биология, физика.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
След завършване на курса студентите трябва да имат основни познания за произхода, състава и свойствата на стоматологичните материали. Те трябва да знаят начините за работа с различните видове материали и индикациите за тяхното приложение. Студентите трябва да могат да подготвят и използват тези материали при обучението им в предклиничните и клинични дисциплини на ФДМ.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

  • текущ контрол по време на практическите упражнения;
  • тестове по време на практическите упражнения;
  • практически изпит в края на семестъра;
  • писмен семестриален изпит;
  • теоретичен семестриален изпит.