Дентална клинична алергология

 

Дисциплината "Дентална клинична алергология" се изучава в VII семестър.
Форми и методики на обучение, използвани в курса: лекция, семинар, дискусия, решаване на казуси, практически упражнения, мултимедийни презентации.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА 
Денталната клинична алергология възниква в резултат на повишената честота на алергични реакции и заболявания причинени от дентални материали  и медикаменти. Дентална клинична алергология се занимава с превенцията, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на пациенти с алергични заболявания, засягащи устната кухина и лицево-челюстната област. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Усвояване на теоретични и практични знания и умения за прилагане на комплексна огнищна диагностика и клинична стоматологична алергология при диагностициране на клинично здрави и медицински компрометирани пациенти за доказване връзката между оралните и общомедицински заболявания в съответствие със съвременните европейски стандарти.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:
Усвояване на методите на комплексна огнищна и алергологична диагностика за определяне на общата и локална реактивност на организма; алергологичния статус; диференциална и окончателна диагноза при изява на хронични заболявания и алергии в устната кухина и оралната лигавица, както и въздействие на заболяванията в зъбно-челюстната система върху други органи и системи извън нея; придобиване на знания и клиничен опит в областта на денталната медицина.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяване на активността и работата на студента по време на практическите упражнения

  • Колоквиум и тестово изпитване;
  • Изпитен резултат по време на сесия.