№3 ТРЕТА НОВИНА


By Факултет по ден... - Posted on 13 February 2018

 НОВИНА №3
 
Активна публикационна дейност на 
преподавателите във ФДМ, МУ-София през 2017 г.
 
 
През 2017 г. общият брой на научните публикации е 140, като 54 от тях са публикации в международни издания, а 13 статии са в списания с Impact Factor по Thomson Reuters. Издадени са 9 монографии, учебници и учебни помагала. Отчетени са 364 бр. цитирания. Отчита се повишаване броя на публикациите и цитиранията. 
Всяка година членове на академичния състав от ФДМ взимат участие, чрез представяне на доклади и постери на различни национални и международни научни форуми и мероприятия. Общо са посетени 133 научни форума.
Таблицата съдържа разпределение по катедри на публикациите и отпечатаните учебници и монографии през 2017 г.
 
Таблица
 
През 2017 г. във ФДМ са разработвани общо 17 проекта. Отчетени са 4 проекта по конкурс „Грант“ и един проект от конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“. Текущите проекти с базова организация ФДМ са 12, като 8 от тях са от конкурса „Грант“ към СМН на МУ-София. 
На територията на факултета функционират 6 студентски кръжока.
 

Share this