Информация


 УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
 
Учебните практики по дентална медицина се провеждат в съответствие с учебните планове.
Студентите по дентална медицина провеждат две предклинични практики по 30 календарни дни след II-ри и IV-ти семестър и две клинични практики по 30 календарни дни след  VI-ти и  VIII-ми семестър.
Учебните практики са задължителни за всички студенти.
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

1. Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи.

2. Права и задължения на студентите в преддипломния стаж
 
2.1. Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния ред на базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО).

2.2. Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит.

2.3. Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.

3. Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, последните се водят студенти VI курс и получават стипендии по общия ред в съответствие с успеха, показан в предходната година.

3.1. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на преддипломния стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването.
 
4. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина.
 
5. Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”.

5.1. Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, ОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика по 1 учебен час дневно.

5.2. Общият хорариум е 1 014 учебни часа, от които14 учебни часа лекции и 1 000 учебни часа практическо обучение.

5.3. Практическото обучение на студентите се извършва по двойки на една работна машина.

5.4. Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час седмично.

5.5. Аудиторната заетост на асистентите от катедрите е по 1 учебен час дневно за практическа работа ( включително по 1 учебен час седмично семинар).

5.6.Не се допуска започване на стажа с невзети семестриални изпити.

5.7.Общата продължителност на преддипломния стаж е шест месеца.
 
6. Студентите, които след последната държавна поправителна сесия останат с неположени изпити, прекъсват поради невзети изпити и имат право на явяване в хода на сесиите на следващия след прекъсването им курс по съответния стаж, но не повече от 3 пъти и не по-късно от една година.

7. Бременните студентки и майките с деца до 6 години, студентите с тежки заболявания и по семейни причини, могат да подадат молба за отлагане на държавните изпити, които трябва да положат в хода на сесиите на следващите след отлагането курсове, не по-късно от 3 години. Ако след тригодишния срок не са положени отложените държавни изпити те губят студентските си права.

Share this